Historie hvězdány

Předmluva autora:
Věřte mi, že není právě snadný úkol psát historii veselské hvězdárny. O čem psát? Má se chronologicky popisovat výstavba budov a pořizování nejrůznějších astronomických zařízení nebo popisovat nespočetná pozorování a astronomické diskuse, či psát o lidech, kteří veselské hvězdárně darovali velkou část svého života? Protože se mi na tuto otázku nepodařilo najít kloudnou odpověď, rozhodl jsem se chronologicky seřadit nejrůznější dochované archivní materiály, týkající se veselské hvězdárny a tak předložit čtenáři holá fakta, která jsem doplnil průvodním textem (texty z archivu jsou opsány doslovně). Ti, kdo s mým "historickým pohledem" nesouhlasí, ať laskavě prominou a čtou pouze historická fakta a prohlížejí dobové fotografie.

Kazík Lubomír- ředitel hvězdárny

1) Jak to asi začalo

Počátky vzniku hvězdárny ve Veselí snad nejlépe vystihuje nejstarší dochovaný zápis, který jsem nalezl ve skromném archivu hvězdárny. Zápis č. 1 "O ustavující schůzi astronomického kroužku při lidové hvězdárně ve Veselí nad Moravou konané dne 5.dubna 1960 v kulturním domě ve Veselí nad Moravou ve 20.00 hod." Svolavatel s. profesor Rudolf Lukeš zahajuje schůzi, vítá přítomné a ujímá se slova, vysvětluje účel kroužku, jeho činnost a v další poutavé přednášce "Je na Měsíci život možný " zahajuje činnost kroužku. Jako členové kroužku se přihlásili: Dostál Jaromír, ředitel školy Vnorovy; Imrich Josef, úředník; Hub Alois, poštovní úředník; Uhlíř Václav, důchodce; Uhlířová Jarmila, v domácnosti; Veselý Josef, hodinář; Veselá Hedvika; Nováček Bohumír, strojvůdce; Kratochvíl Ladislav, vojenský důchodce; Lukeš Rudolf, profesor. V přátelské besedě bylo doporučeno zvoliti první pracovní výbor lidové hvězdárny. Navrženi: s. Rudolf Lukeš, předsedou; s. Stanislav Kratochvíl, jednatelem; s. Alois Hub, pokladníkem s. Bohumír Nováček, technickým hospodářem; s. Josef Veselý, kontrolorem časoměřičů. Navržení byli do funkcí jednomyslně schváleni a funkci přijali. Příští schůze bude svolána písemně. Předseda s. Lukeš s přáním hodně úspěchů novému kroužku schůzi ve 22 hodin ukončuje.

Veselí nad Moravou 5. dubna 1960
Zapsal: Kratochvíl

Tento zápis je podle mého názoru svědectvím nejen o založení astronomického kroužku, ale rovněž vystihuje atmosféru tehdejší doby. Prof. Lukeš, tak jak já jsem ho znal, byl velkým nadšencem astronomie. Již v dalších zápisech ze schůzí astronomického kroužku se dá dočíst o zahájení stavby hvězdárny a jsou dochovány fotografie zachycující zahájení stavebních prácí. Na fotografiích je uvedeno datum 17.květen 1960. Další fotografie zachycují uložení pamětního spisu do pilíře dalekohledu dne 24.srpna 1960 a stavbu kopule.
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
Stavební komise hledá vhodné místo pro stavbu veselské hvězdárny.
 
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
...všechna velkolepá díla mívají prostý začátek a ve Veselí v roce 1960 tomu nebylo jinak..
 
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
..a stavba je založena.
 
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
..24. srpen 1960 uložení pamětního spisu do pilíře dalekohledu
 
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
..zedníci při stavbě přednáškového sálu.
 
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
..zámečníci při stavbě ocelového pláště kopule
 
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
..dokončení pláště kopule- pokrývači.
 
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
..budova hvězdárny po jejím dokončení v roce 1963.
 
 
2) První otevření hvězdárny pro veřejnost

Protože jsem u toho nebyl a pamětníky se mi nepodařilo najít, bude asi nejlepší pro vytvoření představy, jaké to asi tenkráte bylo, přečteme-li si zápis, který sepsal o otevření hvězdárny tehdejší jednatel astronomického kroužku Kratochvíl.

Zápis č. 20
o slavnostním odevzdání lidové hvězdárny veřejnosti, které se konalo dne 31. srpna 1963 o 15 hod. Pořad: 15 hod zazněly fanfáry, které zatroubila trojice pionýru z veselí nad Moravou. Předseda místního národního výboru ve Veselí nad Moravou s. Večeřa přivítal účastníky a projevem zhodnotil vykonané dílo. Zvláště zdůraznil zásluhu o zbudování lidové hvězdárny soudruhu Rudolfu Lukeše, profesoru SUUS ve Veselí nad Moravou. Zhodnotil dobrovolných pracovníku z řad studující mládeže, kteří odpracovali na 5000 hodin. Poděkoval a udělil odznak "Lidová hvězdárna" za obětavou práci při stavbě kopule soudruhům: Tomáši Svobodovi, svářeči zámečnické dílny komunálních služeb ve Veselí nad Moravou, Klaisu Veselému,(nečitelné jméno) a Stanislavu Kratochvílovi z Veselí n. Moravou. Soudruh předseda slavnostně přestřihl pásku a tímto aktem lidová hvězdárna ve Veselí nad Moravou, jejíž stavba byla zahájena dne 17. května 1960, stala se přístupnou veřejnosti. Dobré dílo i přes značné obtíže se podařilo. Časopis Slovácko čís 34 ze dne 21.8.63 postavení tohoto kulturního stánku po zásluze ocenilo. Ujímá se slova s. Jaroslav Telec inspektor ONV, pochválil neúnavnou práci při budování lidové hvězdárny zvláště poděkoval s. Rudolfu Lukešovi a zdůraznil, že bez Rudolfa Lukeše by hvězdárna ve Veselí nad Moravou nebyla nikdy skutkem. Ředitel lidové hvězdárny Brod s. Doc. Olsůrek projevil radost nad dokončením díla a začlenění tohoto do aktivní vědecké účasti. Následovala prohlídka hvězdárny účastníky slavnosti a každý se o provedených pracech pochvalně vyslovil. Počasí slavnosti nepřálo, deštivé přeháňky měli jistě vliv na návštěvu. Nebylo však tak špatné, aby nebylo xxxxx větší návštěvnosti. Snad více zavinil nezájem veřejnosti než počasí. Z členů astronom. Kroužku dospělých se dostavilo šest členů, Lukeš, Kratochvíl, Vetchý, (nečitelné jméno), Hub, Nováček.
Do dalšího budování lidové hvězdárny ve Veselí nad Moravou "Mnoho zdaru". Čest práci.


Zapsal: Kratochvíl


Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
Z předcházejícího textu tedy plyne, že na konci školních prázdnin roku 1963 měli občané města Veselí nad Moravou hvězdárnu. Tuto skutečnost náležitě ocenily i tehdejší oblastní regionální noviny, jak vyplývá z přiloženého novinového výstřižku ze dne 21. srpna 1963.
 

Jenže život šel dál a touha po poznání je nekonečná. "Veselští astronomové" zjišťují, že k realizaci svých myšlenek potřebují nejen pozorovatelnu a přednáškový sál, ale rovněž dílenské prostory, knihovnu, klubovnu, promítací kabinu, sklad a sociální zařízení. Nutno dodat že, na hvězdárně nikdy nebylo daleko od myšlenky k činům. A tak v dalších letech se podařilo vystavět a zprovoznit další hvězdárenský objekt, dnes nazývaný "hospodářská budova".
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
"Hrubá" stavba hospodářské budovy
 
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
Hospodářská budova po jejím dokončení v roce 1966.
 
Jak již bylo vzpomenuto úvodem, historie veselské hvězdárny, to není jen psaní o stavbách, ale především o lidech, kteří se nějakým způsobem podíleli na činnosti kolem hvězdárenského dění. A zde je nutno dodat, že není v lidských silách sestavit takový seznam osob, aby nebyl nikdo zapomenut a to především proto, že spousta hvězdárenských příznivců svou práci odvedlo v naprosté anonymitě jen tak, pro své potěšení a dobro věci. O jejich nadšení pro věc svědčí především to, že veselská hvězdárna do dnešních dnů přečkala nejen nejrůznější politické a privatizační převraty, ale i živelné katastrofy, jakými byly například povodně 10. až 17. července 1997.
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
..tak nám "plavala" astronomická technika..
 
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
.. v celém areálu hvězdárny bylo přes 60 cm vody..
 
Hvězdána Veselí nad Moravou - historie
Kopule dnes:
 
 
© 2019 Hvězdárna Veselí nad Moravou  všechna práva vyhrazena
iz