O nás

Hvězdárna ve Veselí nad Moravou je příspěvková organizace Jihomoravského kraje.
Jsme specializované kulturní zařízení orientované na popularizaci a vzdělávání v oboru astronomie a příbuzných přírodních a technických věd. Tuto činnost zajišťujeme zejména pořádáním odborných přednášek a pozorováním noční oblohy. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti spolupracujeme na fotografování velmi jasných meteorů (bolidů) s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR se sídlem v Ondřejově.

Hvězdána Veselí nad Moravou - dalekohled

 

Připravujeme nové  http://www.hvezdarnaveseli.cz/

 

Zajímavé odkazy

Astronomický snímek dne
Slunce
Měsíc
Sluneční soustava
Astronomické instituce 
 Kontakty
 • Naše adresa:
  Hvězdárna Veselí nad Moravou
  Benátky 32
  698 01 Veselí nad Moravou
 • IČO: 00090395

          Ředitel organizace, Lubomír Kazík:
          post1@hvezdarna-veseli.cz
          tel. 603 879 825
 
          Pedagog volného času - objednávky pořadů:
          pedagog@hvezdarna-veseli.cz
          tel. 702 118 584

         Ekonomický pracovník:
          ekonom@hvezdarna-veseli.cz
          tel. 603 236 353

 

 • Naše zeměpisné souřadnice:
  17° 22´10,6´´ východní délky
  48° 57´14,8´´ severní šířky
  176 metrů nad mořem

 

 • Kde nás hledat:
  Hvězdárna se nachází na západním okraji města Veselí nad Moravou asi 300 m od silnice E54 vedoucí směrem na Kyjov a dále na Brno.

 

GDPR

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) poskytování služeb registrovaným uživatelům
2) přímého marketingu
3) zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:
Hvězdárna Veselí nad Moravou, Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 00090395, telefon: +420 518 322 614, e-mail: post1@hvezdarna-veseli.cz, ID datové schránky: w5wkkpj
Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů:
Adresa: Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou, telefon: +420 702 118 584, e-mail: pedagog@hvezdarna-veseli.cz, ID datové schránky: w5wkkpj

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje. Další nezbytné údaje mohou být shromažďovány a dále zpracovávány na základě oprávněného zájmu Příspěvkové organizace pro účely zamezení podvodům, atd.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci akcí jako přednášky, pozorování apod. pořádaných příspěvkovou organizací Hvězdárna Veselí nad Moravou, mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce.
Příspěvková organizace Hvězdárna Veselí nad Moravou nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Ve Veselí nad Moravou 14. 5. 2018
Lubomír Kazík - ředitel organizace

 
© 2019 Hvězdárna Veselí nad Moravou  všechna práva vyhrazena
iz